Děkujeme, že jste se rozhodli podpořit Fond dostupného bydlení půjčkou.

Jak je možné přispět půjčkou? Z důvodů jednoduchosti správy je možné půjčit fondu pouze násobky 10 000 Kč (tj. 10 000, 20 000, 30 000 atd.). Půjčka se uzavírá na 30 let s úrokem 3 % ročně. Půjčku včetně úroků splácí fond jedenkrát ročně, vždy v prosinci. Půjčka se úročí od 1.1. následujícího roku po podpisu smlouvy, tj. pokud nám půjčíte nyní, úroky začínají běžet 1. 1. 2022 a první splátku obdržíte v prosinci 2022. Splátku bude tvořit 1/30 půjčené částky + 3 % z celé dlužné částky. Cílem je, aby správa půjček byla maximálně jednoduchá. Prostředky na splácení půjček získává fond z nájemného, proto fond potřebuje nejprve nashromáždit dostatečně velký obnos, za který je možné koupit další byt, a až poté vybírá nájemné. Z toho důvodu půjčku úročíme až od následujícího roku. Uzavřeme s Vámi smlouvu o zápůjčce- vzor zde. Třicet let je dlouhá doba, co když budu tyto peníze potřebovat? Budete nás kontaktovat a my se pokusíme Vám maximálně vyjít vstříc a domluvit se na předčasném splacení půjčky nebo částečném splacení, a to pokud to bude finanční situace fondu v danou chvíli umožňovat. Pokud se domníváte, že byste zapůjčené finanční prostředky mohl potřebovat dříve než za 30 let, můžete se rozhodnout půjčit fondu nižší částku. Každá půjčka se počítá a v souhrnu s jinými pomůže někomu zajistit domov. Jakou mám záruku, že mi peníze vrátíte? Za Vaše peníze se koupí byty, jejichž hodnota v čase poroste. Fond za své závazky ručí svým majetkem, tedy všemi nemovitostmi, které vlastní. Co když se stane, že Vám nájemníci nebudou platit nájem? Jak chcete vracet půjčku i s úroky? Tato situace by neměla nastat. Spolupracujeme se skvělými partnery (Člověk v tísni), kteří se o naše klienty starají. Rozhodující není tíže problémů nájemníků (dluhy, exekuce atd.), ale motivace s tím něco udělat a kvalita spolupráce. Pracujeme s lidmi v různě obtížných životních situacích, ale naše dosavadní zkušenost je, že mají velkou motivaci se svou situací něco udělat a když nastane problém (neočekávaná krize, nezaplacení nájmu), hledáme další možnosti, jak jej vyřešit (spolupráce s dalšími partnery, nadacemi, sjednáváme splátkový kalendář apod.). Tento přístup se z naší zkušenosti jeví jako oboustranně výhodnější než represe, protože vede ke stabilizaci rodiny a tím i našich příjmů. Pomáhá nám i splácení půjčky jednou ročně, díky které máme dostatek času s nájemcem jeho případné dluhy řešit tak, abychom na konci roku měli k dispozici celou částku potřebnou k vyplacení úroku a splátek. Jaký je nejhorší možný scénář? Při nejhorším možném scénáři by se Fond dostal do insolvence, byl by mu přidělen insolvenční správce, který by majetek Fondu rozprodal a ze získaných peněz by uspokojil pohledávky věřitelů. Tato situace je úplně jiná, než situace například s.r.o.- pokud se taková firma dostane do insolvence, peníze věřitelů již většinou využila na podnikatelský plán, který nevyšel. V této situaci je hodnota firmy mnohem menší než pohledávky, takže věřitelé obdrží zpravidla jen zlomek své pohledávky. Fond je ale v úplně jiné situaci- hodnota jeho majetku (bytů) bude vždy vyšší než hodnota jeho pohledávek, takže věřitelé mají vysokou míru jistoty, že svou pohledávku získají zpět. Výše popsaný scénář je ale skutečně jen nejzazší možný. Kdyby se Fond dostal do finančních potíží, má celou řadu možností, jak tuto situaci řešit- může například prodat jeden nebo několik bytů apod.

  Pracujete s chudými lidmi v nouzi, rozumím tomu správně, že počítáte s tím, že nájemné budete vybírat ze sociálních dávek? Jaký je tedy rozdíl mezi vámi a obchodníky s chudobou? Rozdíl mezi Fondem a obchodníky s chudobou je obrovský. Fond se nebrání tomu, aby člověk v nouzi platil nájem za pomoci dávek na bydlení (zejména příspěvku na bydlení a doplatku na bydlení). Nájemné je ale nastaveno tak, aby bylo nižší, než je komerční nájemné v dané lokalitě. Za toto snížené nájemné dostane klient férovou nájemní smlouvu a adekvátní byt, který odpovídá potřebám jeho domácnosti, a také podporu skvěle fungující neziskové organizace (Člověk v tísni). Obchodníci z chudobou naopak využívají nouze lidí k tomu, aby za přispění dávek inkasovali neadekvátně vysoké nájemné a za horentní sumy nabízeli klientům naprosto neadekvátní bydlení. Cílem Fondu je, aby se klient postupem času osamostatnil a pokud možno nebyl na dávkách závislý. Proč si myslíte, že to bude fungovat? Protože to už funguje. Fond má již byty ve svém vlastnictví, další byty vlastní různí partneři Fondu (fyzické i právnické osoby, které se ztotožňují s principy Fondu)- a celkově je projekt jednoznačně ziskový. Pokud je ziskový při 9 bytech, bude ziskový i při 90 nebo 900 bytech.

Prosíme, vyplňte níže uvedené údaje. Tyto údaje potřebujeme pro přípravu smlouvy o zápůjčce.

Informace o zpracování osobních údajů

Vydlužitel (Fond dostupného bydlení, z.ú) je správcem osobních údajů, které mu zapůjčitel sdělí v rámci smlouvy o zápůjčce. Jedná se o identifikační a kontaktní údaje zapůjčitele v rozsahu jméno, příjmení, adresa, datum narození, rodné číslo, číslo účtu, e-mail, telefon.
Účelem zpracování těchto údajů je příprava smlouvy o zápůjčce, plnění smlouvy o zápůjčce a administrace této smlouvy.
Zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění smlouvy zápůjčce nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením této smlouvy.
Údaje nebudou předávány žádné třetí straně. Údaje budou zpracovány po dobu trvání smlouvy o zápůjčce a dalších 10 let po jejím
skončení. Zapůjčitel bere na vědomí, že může požadovat informace o osobních údajích zpracovávaných vydlužitelem, jakož i o opravu, vymazání nebo omezení zpracování těchto osobních údajů. Zapůjčitel má rovněž právo obracet se se svými podněty nebo stížnostmi na Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 – Holešovice. Neposkytnutí osobních údajů vyžadovaných smlouvou o zápůjčce má za následek nemožnost tuto smlouvu uzavřít.